Om Sjøskogen skole

Sjøskogen skole er en Pals-skole og en Dembra-skole, der vi jobber systematisk med å skape et inkluderende skolemiljø for alle elever og ansatte. På Sjøskogen skole medvirker elevene positiv ved å delta i trivselslederprogrammet, og vi har et aktivt elevråd. SFO og skole samarbeider tett på ulike felles arenaer. Det er også et tett og godt samarbeid med skolens foresatte og FAU.

Sjøskogen skole er en digital skole. Alle elever ved alle trinn har tilgang til eget læringsbrett(Ipad). 
 

Ansatte - kontaktinformasjon

Ansatte ved Sjøskogen skole 2022-2023

Fornavn Etternavn Tittel E-post, alle adresser slutter på as.kommune.no
eks.: kontakt.lærer@as.kommune.no
Cathrine  Von Porat Rektor Cathrine.von.porat@
 Carina Yvonne  Carlsen  ass.rektor Carina.yvonne.carlsen@
 Mustafa   Kroop SFO - Leder Mustafa.kroop@
 Kristin  Eidem  Skolekonsulent Kristin.eidem@
Aida Aarum Lærer Aida.aarum@
 Anne Jørgensen  Wilvang   Lærer Anne.jorgensen.wilvang@
Anne Thea Helgesen Lærer Annethea.helgesen@
Hege Telle Frantsen lærer hegeTelle.frantsen@
Hege Tangen Lærer Hege.tangen@
Trygve Engebretsen Lærer   Trygve.engebretsen@
Jeanette Antonsen Lærer Jeanette.antonsen@
Millie Friise Gustavsen Lærer Millie.Friise.Gustavsen@
Lise Solbakken  Jørgensen  Lærer  Lise.solbakken.jorgensen@
Ine Benedickte Knudsen Lærer IneBenedickte.Knudsen@
Ida Helene Salin Lie Lærer Idahelenesalin.lie@
Anette Syversen Lærer Katheryne.Anette.Syversen@
Malin Karusbakken Aamodt Lærer Malin.Karusbakken.Aamodt@
Tormod Heggen Lærer Tormod.heggen@
Jeanette Markussen Spesialpedagog Jeanette.markussen@
Taran Syslak Lærer  Taran.syslak@
Antonio Juarez Barneveileder  Antonio.juarez@
Julie Miliane Degerdal Barneveileder  Julie.miliane.degerdal@
Dag Martin Høieseth Kristiansen Barneveileder Dag.Martin.Hoieseth.Kristiansen@
Sara Helena Jensen Lærer Sara.jensen@
Nina Trosterud Barneveilder Nina.trosterud@
Thea Ring Barneveilder Thea.kopperstad-ring@
Anita Harstad Nystøyl Barneveilder Anitaharstad.nystoyl@
Malin Kongslie Barneveilder Malin.kongslie@
Forozan Ahmadi Barneveilder Forozan.Ahmadi@
Simen Lien Barneveileder Simen.lien@
Madelen Brandshaug Helsesykepleier Madelen.brandshaug@

Dysleksivennlig skole

Praktisk informasjon om dysleksi

Hva er dysleksi?

 • En  spesifikk lærevanske som gjør det utfordrende å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter.
 • Ordet dysleksi kommer fra “DYS” og “LEKSIA”, som betyr “vansker med ord”.
 • Det er ca. 5-7 % av befolkningen som har dysleksi
 • Medfødt og vedvarende og skyldes ikke svake evner eller dårlig opplæring.
 • Dysleksi er arvelig. Det er 38 til 50 % sjanse for at barnet får dysleksi hvis en av foreldrene har det

 

Elever med dysleksi har ofte vansker med:

 • Avkoding av ord (fenomener) og staving (grafemene).
 • Å lytte ut lyder i ord, automatisere bokstav-lydkombinasjon og med å stave ord korrekt.
 • Det er vanlig å blande bokstavlyder som for eksempel b/d og b/p.
 • Vansker med å rime.
 • Lesehastighet, lesing preget av gjetting og feillesing.
 • Leseforståelse og leseflyt.
 • Redusert språklig korttidsminne.
 • Vedvarende vansker med rettskriving.
 • Enkelt og lite variert språk i friskriving.

 

Utredningsfasen:

Når eleven starter på Sjøskogen skole, blir foresatte invitert til en oppstartsamtale kort tid etter skolestart. Her blir det blant annet spurt om forekomst av dysleksi i familien.

Sjøskogen skole og Ås kommune har en kartleggingsplan i lesing. Elever med sen eller manglende lese- og skriveutvikling, meldes av kontaktlærer til ledelsen og spesialpedagog. I samarbeid utvikles det tiltak som skal iverksettes, for eksempel lesekurs. Ved fortsatt manglende leseutvikling drøftes eleven i ressursteam og utvidet kartlegging vurderes. Kontaktlærer formidler dette videre til foresatte. Eleven retestes etter endt tiltaksperiode, og dersom eleven fremdeles har manglende leseutvikling, henvises eleven til PPS.

Opplæringsloven § 1 – 3 gir alle elever rett til tilpasset undervisning. For elever med dysleksi forutsetter dette kompenserende hjelpemidler, som skolelydbøker, bruk av lese- og skrivestøttende programmer (Lingdys), diktafon og skanning av tekst.

 

Tilrettelegging på skolen:

Læringsmiljøet i klassen er viktig for å ivareta den enkelte elevs læreforutsetninger og sikre best mulig læringsutbytte. Det arbeides med holdninger på alle trinn med åpenhet rundt det å ha dysleksi. Det er viktig at det tilrettelegges for bruk av kompenserende hjelpemidler i møte med all tekst. Eleven skal få mulighet for å bruke digitale lærebøker eller lydbøker og skanning av tekst. Skolen vil tilby opplæring og oppfølging i bruk av kompenserende hjelpemidler. 

Skolen tilbyr

Ansvar

Intensive lesekurs

Kontaktlærer/pedagog

Tilrettelagte lekser

Kontaktlærer

Lydbøker og digitale bøker

Kontaktlærer bestiller bøker av D-pedagog

Opplæring for foresatte og elever i bruk av digitale verktøy, programvare, apper og retteprogram spesielt tilpasset dyslektikere.

Spes.ped. koordinator/D-pedagog

Opplæring i touch

Kontaktlærer

Innmelding i NLB (Norsk lydbokforlag) for å få tilgang til skjønnlitteratur og fagbøker på lyd.

Foresatte. Informasjon fås av spes.ped. koordinator.

Rettighetskort med informasjon til alle rundt eleven om hvilke rettigheter elever med dysleksi har.

Spes.ped. koordinator

Hjelp til å søke NAV om støtte til kjøp av digitale hjelpemidler, samt lese- og skrivestøttende hjelpemidler.

Spes.ped. koordinator

  

Rettighetskort

 

Rettigheter

 

Dysleksi Norge

Organisasjonen jobber for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Både skoler og privatpersoner kan bli medlemmer. Sjøskogen skole er medlem. Alt du trenger av informasjon finner du på hjemmesiden til Dysleksi Norge.

 https://dysleksinorge.no/