icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
29. juni - 19:36
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS har gjeninnført totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Hjem   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordby skole   ›   Reglement

Ordensreglementer for Ås-skolene og Nordby skole

Først finner du kommunens felles forskrift om orden og oppførsel i Ås skolen. I neste avsnitt de ordensregler som gjelder spesielt for Nordby skole.

Tips en venn Skriv ut

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen

Vedtatt i hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.01.2015 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og [..] opplæringslova§ 2-9.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Ås-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø

preget av ro, orden, respekt, faglig konsentrasjon og inkludering.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for grunnskolene i Ås kommune.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer

undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder

enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer.

Reglementet gjelder også på skoleveien, herunder skoleskyss. Skoleveien er i utgangspunktet foreldrenes ansvar, men skolen kan gi sanksjoner i forhold til oppførsel og opptreden som ikke kan aksepteres.

Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden, og som har bakgrunn i  skolesituasjonen eller setter preg på den, vil kunne omfattes av ordensreglementet. Dette gjelder også for mobbing i det digitale rom.

I tillegg til dette reglementet gis den enkelte skole myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel. Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles regler for orden og oppførsel.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet, samt i skolens lokale ordensregler. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Gjelder kun for ungdomsskolen

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 4 Regler som er grunnlag for vurdering av orden og oppførsel

Orden

Elevene skal

 • møte presist

 • møte forberedt til undervisningen

 • ha med nødvendig utstyr

 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister

 • holde orden

 • ta godt vare på skolens eiendeler

  Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt ordenskarakter på ungdomsskolen.

  Oppførsel

  Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen

 • delta aktivt i undervisningen

 • behandle alle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt

 • bidra til et godt læringsmiljø

 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr

 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

  Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • krenkende adferd

 • mobbing, gjelder også for sosiale medier og «digital mobbing». Gjelder også for mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som har bakgrunn i skolesituasjonen eller setter preg på den

 • bildetaging/publisering/spredning av bilder uten samtykke

 • utøve eller true med fysisk vold

 • fuske eller forsøke å fuske

 • ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler, samt bruk av tobakk, snus og e-sigaretter

 • ha med våpen og/eller andre farlige gjenstander/ våpenlignende gjenstander

 • bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

  Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt oppførselskarakter på ungdomstrinnet

  Merknad:

Fusk eller forsøk på fusk under eksamen medfører annullering av eksamen. Eleven vil miste standpunktkarakteren i faget, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-37. Det får ikke innvirkning på orden eller oppførselskarakter.

§ 5 Tiltak mot brudd på ordensreglementet - sanksjoner

Ås-skolen vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

a. anmerkning

b. muntlig advarsel til elev

c. skriftlig melding til foreldre/foresatte

d. inndragelse av gjenstander som ikke er tillatt eller farlige, eller brukes i strid med ordensreglementet. Foresatte kontaktes og må hente inndratte gjenstander

e. ved fusk eller forsøk på fusk under prøver blir prøven annullert og kan medføre manglende karaktergrunnlag i faget

f. møte opp før skoletid/sitte igjen etter skoletid

g. elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne)

h. ekstra oppsyn av elev

i. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen

(oppll. §§ 2-10)

j. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen

 - inntil tre dager på 8.–10. årstrinn (oppll. §§ 2-10)

k. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

l. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

m.nedsatt karakter i orden eller oppførsel kan forekomme etter alvorlige enkelthendelser

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges ytterlige sanksjoner.

§ 6 Straffbare forhold

Skolen skal kontakte politiet ved straffbare forhold.

§ 7 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens

foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige, jf. skadeerstatningsloven § 1-2.  Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 8 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

         - Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

         - Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis

           skriftlig).

         - Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

         - Foreldre/foresatte skal varsles når sanksjoner iverksettes.

         - Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Sanksjonene under § 5 punkt f, g, h, i, j, k, l og m er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 9 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 21.01.2015.

Ordensregler Nordby skole gjeldende fra 1.8.2015

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås kommune gjelder uavkortet for elevene på Nordby skole. Ordensreglene for Nordby skole tar utgangspunkt i denne forskriften og er forenklet og tilpasset skolens og elevenes behov.

NORDBY SKOLE

ORDENSREGLER

Målet med ordensreglene er at du som er elev ved Nordby skole skal ha det bra, lære mye og trives på skolen vår. Reglene gjelder når du er på skolen, på leirskole og på skoleturer. De gjelder også på skoleveien og på skolebussen, selv om det er dine foresatte som har ansvaret for skoleveien. Reglene kan også gjelde helt utenfor skolen dersom du gjør noe som får konsekvenser for medelever eller for skolehverdagen.

Reglene for Nordby skole er:

Ta ansvar, vis respekt, gi omsorg.

 

Om morgenen kommer du til skolen i tide og har med deg det du trenger for å klare deg gjennom skoledagen. Bl.a. gjelder dette riktig utstyr, nok mat og nok klær.

På skolen har du store muligheter for å kunne gjøre ting du liker og å ha det godt i hverdagen. Når du følger ordensreglene får du etter hvert mer ansvar og medbestemmelse.

Velger du allikevel å bryte ordensreglene kan disse tiltakene benyttes:

 • En voksen snakker til deg og forteller deg at du skal rette deg etter reglene.
 • Farlige gjenstander vil bli beslaglagt.
 • Du kan bli innkalt til rektor for samtale. Dine foresatte vil da som oftest bli varslet.
 • Dersom du oppfører deg slik at du er til fare for deg selv eller andre, for eksempel ved at du mobber, slår og sparker eller gjør andre ting som ikke hører hjemme i skolesamfunnet, kan, alt etter hvor alvorlig det du har gjort er, følgende skje:
 • Du kan bli skjermet ved å måtte være et annet sted enn sammen med gruppa di, eller dine foresatte kan bli bedt om å komme til skolen for å hjelpe deg med å løse problemet.
 • Du blir utvist for enkelttimer eller for resten av dagen. Dette er det alltid rektor som bestemmer etter å ha rådført seg med læreren din. Dine foresatte vil i dette tilfellet måtte komme til skolen for å hente deg.
 • Dersom du blir utvist eller annen type refsing blir brukt, skal du ha anledning til å uttale deg før dette iverksettes. Utvisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
 • Arbeid som er forsømt fordi du har bråkt, vært urolig, kommet for sent til timen eller lignende kan du måtte ta igjen på skolen utover vanlig undervisningstid. Foresatte vil alltid bli varslet om dette.
 • Du kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler ved skade eller skadeverk på skolens undervisningsmateriell, utstyr eller eiendom. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2.
 • Alle norske lover gjelder også på skolen og alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område meldes politiet ved rektor.

Ordensreglene er vedtatt av rektor ved Nordby skole 09.06.2015