icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Sykkelveg Esso_Holstad

Oppstart av reguleringsplanarbeid - Gang- og sykkelveg fra Esso til Holstad

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelforbindelse fra Esso til Holstad. Planområdet fremgår av kartutsnittet.

Tips en venn Skriv ut

 

Ny gang- og sykkelforbindelse skal følge dagens driftsveg langs jernbanen og videre langs Bølstadbekken mot Holstad. Forslagsstiller er Statens vegvesen Region øst.

Reguleringen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning, men planens virkninger  for vannmiljø, naturmangfold, naturressurser (dyrka mark), kulturminner og kulturmiljø, risiko og sårbarhet skal beskrives.

Innspill til planarbeidet sendes innen 9. februar 2018 til firmapost-ost@vegvesen.no og merkes med saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø.

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med planleggingsleder Lisa Steinnes Rø, e-post: lisa.ro@vegvesen.no